E-mail:
revitest@gmail.com

REVITEST
Štefan Capák
A. Sipossa 32
936 01  ŠAHY

Tel.:
+421 905 253 728

Copyright © 2015 revitest.sk. Všetky práva vyhradené.

1, Firma založená ako FO, od r.1992, za účelom revízií elektrických zariadení  a bleskozvodov aj vo výbušnom prostredí.

2, Od r.1998 bola činnosť rozšírená na revízie elektrických zariadení banských "C6" pre povrchové lomy a štrkopieskovne.

3,  Od roku 2006, na základe oprávnenia Min. práce a soc. vecí, firma začína vykonávať odbornú prípravu pre elektrotechnikov.


4, V r. 2011 vzniká REVITEST s.r.o. s identickým zameraním ako FO, okrem vzdelávania elektrotechnikov.

5, Od r.2012 sa činnosť rozšírila o meranie elektrických zariadení a stavebných objektov termovíznou kamerou.

Vitajte na webstránke www.revitest.sk

Máte otázku? Kontaktujte nás…

Certifikáty

certifikat-termovizia.pdf oprav_bu.pdf oprav_eztuv.pdf opravnenie.pdf opravnenie1.pdf osved_rt.pdf osvedcenie_rtez.pdf

Úvod

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Vzdelávanie
elektrotechnikov

Kontakt

Termovízne
meranie